اطلاعات نشریه

زبان و ادبیّات عربی

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین سیدی
سردبیر: دکتر عباس عرب
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۱۷
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۸۱
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 144 صفحه 1-25 PDF
تعداد مشاهده : 421 صفحه 57-84 PDF
تعداد مشاهده : 165 صفحه 85-102 PDF

بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی

محمد جواد سلمانی زارچی; حسن عبدالهی; حسین ناظری
تعداد مشاهده : 110 صفحه 103-129 PDF
تعداد مشاهده : 73 صفحه 131-155 PDF
تعداد مشاهده : 129 صفحه 157-172 PDF
تعداد مشاهده : 208 صفحه 173-200 PDF
تعداد مشاهده : 124 صفحه 201-231 PDF
تعداد مشاهده : 218 صفحه 233-266 PDF