حوزه و تخصص نشریه

زبان و ادبیات عربی

 

مجله زبان و ادبيات عربي

نشریه زبان و ادبيات عربي
نوع نشریه: دو فصلنامه
ISSN: 2008-7217
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدیر مسئول: دكتر سيد حسين فاطمي
سردبیر: دكتر نجمه رجائي
کارشناس اجرائی: مرضيه دهقان
تلفن: 051-38806723
فکس: 051-38807060
آدرس: : مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كد پستي 9177948883 دفتر مجله زبان و ادبيات عربي