نشریه های علمی انتشارات
  

زبان و ادبیّات عربی
(علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه
۲۰۰۸-۷۲۱۷
۲۳۸۳-۲۶۸۱
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید حسین فاطمی
دکتر عباس عرب
مرضیه دهقان
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربی
۰.۱۱۶
jall.um.ac.ir

حوزه و تخصص نشریه

زبان و ادبیات عربی

مجله زبان و ادبيات عربي

نشریه زبان و ادبيات عربي نوع نشریه: دو فصلنامه ISSN: 2008-7217 صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسي مشهد مدیر مسئول: دكتر سيد حسين فاطمي سردبیر: دكتر نجمه رجائي کارشناس اجرائی: مرضيه دهقان تلفن: 051-38806723 فکس: 051-38807060 آدرس: : مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كد پستي 9177948883 دفتر مجله زبان و ادبيات عربي