• نام : دکتر عباس عرب
  • آدرس پستی : مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله زبان و ادبیات عربی
  • بخش یا واحد: سردبیر مجله زبان و ادبیات عربی
  • تلفن 051-38806723