نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربیتماس اصلی

سردبیر مجله زبان و ادبیات عربی: دکتر عباس عرب
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
فاکس: ۰۵۱-۳۸۸۰۷۰۶۰
ایمیل: jal@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

دکتر عباس عرب
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ایمیل: jal@ferdowsi.um.ac.ir