دکتر عباس اقبالی ( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران)
دکتر ابوالحسن امین مقدسی ( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران)
دکتر سید محمد باقر حسینی ( استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران)
دکتر محمود خرسندی ( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران)
دکتر نجمه رجائی ( استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران)
دکتر غلام عباس رضائی هفتادر ( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران)
دکتر محمود شکیب انصاری ( استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران)
دکتر حسین شمس آبادی ( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم سبزوار- ایران)
دکتر عباس طالب زاده شوشتری (دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران)
دکتر حسن عبدالهی (دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران)
دکتر عباس عرب (دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
) دکتر علی منتظمی ( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران)