برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • این جانب متعهد می شوم که مقاله را بر اساس شیوه نامه مندرج در وبگاه مجله تهیه کرده و تا کسب نتیجه از مجله زبان و ادبيات عربي به نشریه دیگری ارسال نکنم .

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجلّة زبان و ادبیّات عربی

راهنمای چکیده مبسوط انگلیسی

1- مقاله باید حاصل کار نویسندة آن باشد. 2- مقاله یا چکیدة آن نباید در نشریة دیگری چاپ شده باشد. 3- مقاله نباید قبلاً یا همزمان برای ارزیابی به مجلة دیگری ارسال شده باشد یا بشود. 4- هر گونه مسؤولیت علمی و اخلاقی مربوط به تحقیق و مطالب مقاله با نویسنده مقاله است. (فرم مربوط به تعهد موارد فوق باید با امضای نویسنده اصلی همراه با مقاله ارسال شود.) 5- حق ویراستاری برای مجلّه زبان و ادبیّات عربی محفوظ است. 6- تأیید مقاله برای چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر هیأت تحریریه است. 7- مقاله باید با فرمت word و سایز 12 و قلم (فونت) Mitra با تنظیم پاورقیها و پی‌نوشتها و فهرست منابع ارسال شود. 8- مقاله نباید از 20 صفحة استاندارد نشریه بیشتر باشد. 9- مقاله باید چکیده فارسی و انگلیسی داشته باشد و چکیده باید شامل کلید واژه ها باشد. 10- عنوان مقاله همراه ذکر نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی و دانشگاه محل کار نویسنده یا نویسندگان (یا مدرک تحصیلی او یا آنها) باشد و مدرک تحصیلی دانشجویان دوره دکتری ضمیمه شود. 11- مقاله باید شامل مقدمه، متن و نتیجه باشد. 12- زبان مقاله می تواند فارسی یا عربی باشد. 13- ارجاع داخل متن منطبق با ویژگیهای یادشده در منابع (نام مؤلف ، سال تألیف و صفحه ) باشد. 14- فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مؤلف باشد. 15- اگر نویسندة مقاله به اثری از آثار خود ارجاع می دهد لازم است در فهرست منابع از ذکر عبارت «نگارنده» خودداری کند. اینجانب نویسنده (اصلی) مقاله ...................................................................... ضمن قبول مسؤولیت کامل در خصوص مراعات اصول اخلاقی و صحّت علمی مطالب مندرج در مقاله، مواد زیر را ضمانت می کنم: 1- مقاله ........................................... یا چکیده آن در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده است. 2- مقاله....................................... قبل یا همزمان با ارسال به مجلّة زبان و ادبیّات عربی دانشکدة ادبیّات دانشگاه فردوسی مشهد به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعلام پاسخ نهایی از سوی مجله یاد شده به هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

با توجه به ثبت کامل مشخصات نویسندگان در بخش ارسال مقاله لازم است نویسندگان فایل مقاله را بدون مشخصات ارسال نمایند . بدیهی است هرگونه اشاره در متن مقاله که منجر به افشای هویت نویسندگان شود برخلاف شیوه نامه تدوین مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد .