نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی

عنوان مقاله: پژوهشی در الفاظ غیر مشهور دالّ بر اعداد


صفحات: 53-81

DOI: 10.22067/jall.v8i14.47144

چکیده
شمارش با اعداد برای تعیین مقادیر-اعم از وزن، کیل، مساحت و مسافت- از بدو تولد انسان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ زیرا ازآنجایی‌که انسان موجود اجتماعی بود و جهت گذران زندگی خود نیاز به تعامل با سایر همنوعان خود داشت، این تعامل ایجاب می‌کرد که با دیگران دادوستدی انجام دهد و برای شمارش ایام و مقادیر نیاز به اعداد داشت. در ابتدا و قبل از تطور علم حساب، مقادیر به‌صورت مبهم –مانند یک‌مشت، به اندازه کف دست و...- تعیین می‌گردید و با توجه به ثابت نبودن این معیارها، انسان به فکر معیاری برای تعیین مقادیر ثابت افتاد و بعدها اعداد به وجود آمد. امروزه اعداد در قالب: مفرد، مرکب، معطوف و عقود به کار می‌روند و یکسری الفاظی برای آن‌ها وضع شده است که بدون اختلاف دارای کاربرد مشخص و مشهوری هستند؛ اما الفاظی نیز در بین عرب وجود دارد که غیر مشهور و گاهی با اختلاف نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله با بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در منابع قدیمی، این الفاظ استخراج و مورد پژوهش قرارگرفته‌اند. گاهی علاوه بر تبیین به اختلاف نظر در کاربرد آن‌ها بین قبایل نیز اشارتی رفته است.

کلمات کلیدی:   اعداد غیر مشهور، لغت شناسان، قبایل، معاجم عربی، مقادیر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 76 PDF
دانلود : 52

بازدید: 125

تاریخ دریافت: 1394/03/06 , تاریخ پذیرش: 1395/05/24 , تاریخ انتشار: 1395/12/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )