نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی

عنوان مقاله: روایت شناسی تطبیقی گونۀ مقامه و پیکارسک


صفحات: 83-105

DOI: 10.22067/jall.v8i14.50156

چکیده
مقامه، گونه‌ای از روایت است که با استفاده از نثری فنّی، غالباً به استغاثۀ گدایان و سؤال نیازمندان و ادیبان حیله‌گر می‌پردازد. پیکارسک نیز گونه ای از روایت است که به بیان حوادثی می پردازد که برای افراد فرودست اجتماع و بزهکارانی که در تنازع دائم برای بقا هستند، اتفاق می افتد. هدف در این مقاله، شناسایی و کشف ویژگی های مشترک گونه‌های مقامه و پیکارسک در راستای اثبات تأثیرپذیری پیکارسک از مقامه است. برای رسیدن به هدف مورد نظر به مطالعه و جستجو در منابع پرداختیم و با روش توصیفی و مقایسه‏ای، اطّلاعات به دست آمده را تجزیه‌وتحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با استناد به ویژگی-های مشترک این دو گونۀ ادبی (در بخش‌های پیرنگ، دیدگاه روایی و کانونی‌سازی، قهرمان ضدّ قهرمان، وجه داستان و استفاده از نثری شاعرانه و سرشار از اصطلاحات علمی و ادبی و بازی های زبانی) پیکارسک، گونۀ تکامل یافته و بومی شدۀ مقامات عربی در اسپانیا و پس‌ازآن در میان دیگر ملل است.

کلمات کلیدی:   مقامه، پیکارسک، تطبیقی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 83 PDF
دانلود : 46

بازدید: 106

تاریخ دریافت: 1394/07/04 , تاریخ پذیرش: 1395/02/14 , تاریخ انتشار: 1395/12/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )