نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل ویژگی های حماسی در حماسۀ اُزریه


صفحات: 183-211

DOI: 10.22067/jall.v8i14.51221

چکیده
منظومه بلند ازریه، سروده شاعر توانمند عراقی شیخ کاظم ازری، از جایگاه ادبی و دینی والایی برخوردار است. این منظومه که قسمت اعظم آن در مدح امام علی (ع) و توصیف رشادت‌های ایشان می باشد، دارای سبکی فخیم و حماسی است؛ به‌گونه‌ای که نام حماسه بزرگ (الملحمة الکبرَی) را بر آن نهاده اند. ازری سعی نموده با هنر شاعری و تصاویر حماسی رشادت ها و دلاوری های حضرت امیر (ع) را هرچه بهتر و مؤثرتر برای مخاطبان ترسیم نماید. در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی-تحلیلی مهم‌ترین ویژگی های حماسی ازریه بیان گردد و مواردی مانند: واژگان حماسی و فخیم، موسیقی و بحر حماسی، پرورش حریف و اغراق حماسی بررسی و تحلیل شود. در یک نگاه کلی می توان گفت این حماسه از ویژگی-های متعدد حماسی برخوردار است و مواردی مانند: توصیف حماسی قهرمانان، پرورش حریف، حوادث شگفت و خارق العاده، تغزّل و مفاهیم حکمی بر جنبۀ ادبی و حماسی آن افزوده اند

کلمات کلیدی:   حماسه، چکامۀ ازریه، تحلیل عناصر حماسی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 71 PDF
دانلود : 52

بازدید: 133

تاریخ دریافت: 1394/08/16 , تاریخ پذیرش: 1395/05/24 , تاریخ انتشار: 1395/12/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )