نشریه های علمی انتشارات

  

زبان و ادبیّات عربی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید حسین فاطمی
دکتر عباس عرب
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳   ۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربی
۰.۱۱۶