اطلاعات نشریه

زبان و ادبیّات عربی

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین سیدی
سردبیر: دکتر عباس عرب
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۱۷
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۸۱
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

لیست داوران منتصب

 • منیره زیبایی
 • رسول بلاوی
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
 • حسین ناظری
 • زهره قربانی مادوانی
 • حسن مجیدی
 • محمد غفوری فر
 • فاطمه عسکری
 • شیرین سالم
 • امیر مقدم متقی
 • حسین شمس آبادی
 • کبری راستگو
 • امید ایزانلو
 • نجمه رجائی
 • محمد جواد پورعابد
 • محمد جواد مهدوی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

واکاوی تصوير، به‌ مثابه کارپايۀ شعر خليل حاوی

محمدرضا اسلامی, مریم بخشی, پرویز احمدزاده, محمد پاشایی