نشریه های علمی انتشارات

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجلّة زبان و ادبیّات عربی

راهنمای چکیده مبسوط انگلیسی

1- مقاله باید حاصل کار نویسندة آن باشد. 2- مقاله یا چکیدة آن نباید در نشریة دیگری چاپ شده باشد. 3- مقاله نباید قبلاً یا همزمان برای ارزیابی به مجلة دیگری ارسال شده باشد یا بشود. 4- هر گونه مسؤولیت علمی و اخلاقی مربوط به تحقیق و مطالب مقاله با نویسنده مقاله است. (فرم مربوط به تعهد موارد فوق باید با امضای نویسنده اصلی همراه با مقاله ارسال شود.) 5- حق ویراستاری برای مجلّه زبان و ادبیّات عربی محفوظ است. 6- تأیید مقاله برای چاپ، مشروط به نتیجه ارزیابی داوران و نظر هیأت تحریریه است. 7- مقاله باید با فرمت word و سایز 12 و قلم (فونت) Mitra با تنظیم پاورقیها و پی‌نوشتها و فهرست منابع ارسال شود. 8- مقاله نباید از 20 صفحة استاندارد نشریه بیشتر باشد. 9- مقاله باید چکیده فارسی و انگلیسی داشته باشد و چکیده باید شامل کلید واژه ها باشد. 10- عنوان مقاله همراه ذکر نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی و دانشگاه محل کار نویسنده یا نویسندگان (یا مدرک تحصیلی او یا آنها) باشد و مدرک تحصیلی دانشجویان دوره دکتری ضمیمه شود. 11- مقاله باید شامل مقدمه، متن و نتیجه باشد. 12- زبان مقاله می تواند فارسی یا عربی باشد. 13- ارجاع داخل متن منطبق با ویژگیهای یادشده در منابع (نام مؤلف ، سال تألیف و صفحه ) باشد. 14- فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مؤلف باشد. 15- اگر نویسندة مقاله به اثری از آثار خود ارجاع می دهد لازم است در فهرست منابع از ذکر عبارت «نگارنده» خودداری کند. اینجانب نویسنده (اصلی) مقاله ...................................................................... ضمن قبول مسؤولیت کامل در خصوص مراعات اصول اخلاقی و صحّت علمی مطالب مندرج در مقاله، مواد زیر را ضمانت می کنم: 1- مقاله ........................................... یا چکیده آن در هیچ نشریه ای به چاپ نرسیده است. 2- مقاله....................................... قبل یا همزمان با ارسال به مجلّة زبان و ادبیّات عربی دانشکدة ادبیّات دانشگاه فردوسی مشهد به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان اعلام پاسخ نهایی از سوی مجله یاد شده به هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.