منشور اخلاق نویسندگی منشور اخلاق این مجله با هدف تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیران و داوران تنظیم شده است که برمبنای رهنمودهایی که کمیتة اخلاق منتشر ساخته است، طراحی گردیده است. از همة افرادی که به نوعی در نگارش و انتشار مقالات سهیم هستند، انتظار می¬رود به اصول اخلاقی ذیل پای¬بند باشند. بدیهی است مشاهدة هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیراخلاقی منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد. - وظایف سردبیران • پذیرش مقالات: سردبیر مجله مسؤول تصمیم¬¬گیری برای پذیرش یا رد مقالات ارسالی است. سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با درنظرگرفتن مسائل مربوط به حق کپی¬برداری، سرقت علمی و نیز صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می¬نماید. • رعایت عدالت: سردبیران صرفاً باید درمورد مقالات ازحیث علمی¬بودن آن¬ها قضاوت نمایند و باید بدون طرفداری یا کینه¬توزی شخصی یا درنظرگرفتن مواردی ازقبیل ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی عمل نمایند. • رعایت اصل محرمانه¬بودن: سردبیران و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا نمایند. • افشانکردن محتوای مقالات و عدم استفادة شخصی از آن¬ها: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده¬اند، نباید در پژوهش شخصی سردبیر یا هیأت تحریریه، بدون گرفتن رضایت مکتوب از نویسنده استفاده شوند. اطلاعات یا ایده¬های محرمانه که ازطریق ارزیابی مقالات کسب شده¬اند، باید به¬¬صورت محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نگردند. - وظایف داوران • پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در تصمیم¬گیری برای پذیرش یا رد مقاله کمک می¬نمایند و ازطریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای کیفیت مقالة آن¬ها سهیم هستند. • داشتن حق نپذیرفتن مقاله: نپذیرفتن ارزیابی یک مقاله برحسب زمان مشخص¬شده ضروری و لازم است. داوری که بر صلاحیت¬نداشتن کافی خود برای داوری مقالة پژوهشی آگاهی دارد، بایستی از ارزیابی مقاله خودداری کند. • محرمانه¬بودن: داوران باید به محرمانه¬بودن فرایند ارزیابی مقاله احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازة مکتوب از نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر قرار دهند. • نداشتن سوگیری: داوران باید مقالات را بی¬طرفانه و عادلانه ارزیابی نمایند. آن¬ها باید از سوگیری¬های شخصی در قضاوت¬های خود اجتناب ورزند. • منابع: داوران موظف هستند منابعی را که نویسنده به آن¬ها ارجاع داده است، شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه-گیری یا بحثی که در مقاله مطرح شده باشد، بایستی همراه با منبع آن ذکر گردد. همچنین، داوران موظف می¬باشند در صورت مشاهدة هرگونه شباهت یا هم¬پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله¬ای دیگر، موضوع را به سردبیر اطلاع دهند. • تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده¬هایی که طی فرایند ارزیابی به¬دست آورده¬اند، در جهت منافع شخصی خود استفاده نمایند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن¬ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهایی دیگر با شرکت¬ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، خودداری نمایند. - وظایف نویسندگان • ارائة گزارش از یافته¬های تحقیق: نویسنده، مسؤول نهایی محتوای کل مقالة ارسالی است. نویسندگان متعهد هستند تا یافته¬های پژوهش خود را به ¬طور کامل گزارش کنند و در ارائة یافته¬ها و تفسیر آن¬ها دقت لازم را داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد؛ به¬طوری¬که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده¬های یکسان برای تکرار پژوهش وجود داشته باشد. • سرقت علمی: نویسندة مقاله باید از اینکه تمامی مطالب ذکرشده حاصل پژوهش وی است، اطمینان حاصل نماید و اصالت هریک از مجموعه داده¬های به¬کارگرفته¬شده را مشخص کند. • اصالت: مقاله باید حاصل پژوهشی جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی¬تواند مقاله¬ای را که کل یا بخشی از آن در مجله¬ای دیگر درحال بررسی است یا قبلاً به مجله یا همایش دیگری ارسال شده است، به این مجله ارسال نماید. • تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به افراد یا سازمان¬هایی که در شکل¬گیری پژوهش آن¬ها مؤثر بوده¬اند، اشاره نمایند و از آن¬ها قدردانی کنند. • تألیف اثر: همة نویسندگانی که نام آن¬ها در مقاله ذکر شده است، باید در انجام پژوهش همکاری جدی داشته باشند و در مقابل نتایج پاسخ¬گو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت¬ در انجام و نگارش بخش¬های مختلف تعیین شود. نویسندگان باید مسؤولیت انجام پژوهش را بپذیرند. نویسندة مسؤول که مقاله را به مجله ارسال می¬نماید، باید یک نسخه یا پیش¬نویس از مقاله را به همة نویسندگان همکار ارسال نماید و رضایت آن¬ها را برای ارسال مجله به مقاله و انتشار آن کسب کند. • تضاد منافع: نویسندگان موظف هستند هرگونه تضاد منافعی را که بر نتیجة پژوهش آن¬ها یا تفسیر یافته¬ها تأثیرگذار بوده است، مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند. • دقت: اگر نویسنده¬ای به اشتباه یا بی¬دقتی مهمی در اثر خود پی برد، موظف است موضوع را به¬سرعت به سردبیر مجله اطلاع دهد و در فرایند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.