لیست داوران منتصب

  • منیره زیبایی
  • امیرحسین رسول نیا
  • علی اصغر حبیبی
  • شیرین سالم
  • عباس طالب زاده شوشتري
  • روح اله مهدیان طرقبه
  • علی نوروزی
  • امید ایزانلو
  • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی