فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

نشانه‌شناسی عنوان قصیده (حفرٌ علی یاقوت العرش) سروده محمد‌علی شمس‌الدین

محمد علی آذرشب; ابوالحسن امین مقدسی; شهریار نیازی; موسی بیات

نقد موسیقایی لامیه التُرک و لامیه الکُرد

داود زرین پور; سیدرضا سلیمان زاده نجفی

بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

انسیه طالبی; عباس طالب زاده شوشتری; احمدرضا حیدریان شهری