فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی

محمد جواد سلمانی زارچی; حسن عبدالهی; حسین ناظری