پاييز و زمستان 1388


دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

زهاوی در آیینة سبک ادبی باروک

محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی

بدیعیّات، پدیده‌ای نو در عصر انحطاط

عباس طالب زاده عباس طالب زاده

دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت

حسن عبداللهی حسن عبداللهی

حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی

عباس عرب ، محمد جواد حصاوی عباس عرب ، محمد جواد حصاوی

ایهام تناقض میان زندگی و مرگ در اشعار ابوالقاسم شابی

جلال مرامی ، حبیب کشاورز جلال مرامی ، حبیب کشاورز