لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

روان کاوی ذهنیّتِ ادبی عرب در توصیف شعب بوّان

دكتر مجید بهره ور, دكتر محمود حیدری
بازدید: 12
بازدید: 63

صور بلاغی اسلوب تأکید در آیات قرآن کریم

دكتر سید محمد باقر Baqer حسینی
بازدید: 253

دوگانگی زبان در احادیث نبوی

دكتر روح الله صیادی نژاد
بازدید: 27
بازدید: 85

تحلیلی نو بر گرایش مذهبی و سیاسی حسن بن هانی ( ابونواس)

جواد غلامعلی زاده, دكتر سید باقر حسینی
بازدید: 54