مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 7 شماره 13: پاییز و زمستان 1394-مجله زبان و ادبیات عربی عامل سوم جزم: واقع شدن در جواب طلب
( امیرحسین رسول نیا )
250 چکیده   PDF   PDF
دوره 7 شماره 13: پاییز و زمستان 1394-مجله زبان و ادبیات عربی بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی
( احمدرضا حیدریان شهری ; منصوره حاجی هادیان )
145 چکیده   PDF   PDF
دوره 10 شماره 18 (1397): بهار و تابستان 1397-مجله زبان و ادبیات عربی تحلیل اگزیستانسیالیستی شعر شاملو و أدونیس (مورد پژوهانه: ترانه‌های کوچک غربت و أغانی مهیار الدمشقی)
( فرهاد رجبی )
132 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): بهار و تابستان 1395-مجله زبان و ادبیات عربی مقامات بدیع الزّمان و الحریری بین القوّة و الضّعف
( علی اسدی )
127 چکیده   PDF   PDF
دوره 7 شماره 13: پاییز و زمستان 1394-مجله زبان و ادبیات عربی بائیة الکمیت ابیاتها ورموزها وطرق الاستشهاد بها (طربت وما شوقاً إلی البیض أطرب)
( سید حیدر فرع شیرازی )
112 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 14 (1395): بهار و تابستان 1395-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی هنجارگریزی در بالهای شکسته جبران خلیل جبران
( فاطمه قادری ; محسن زمانی )
96 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 15 (1395): پاییز و زمستان 1395-مجله زبان و ادبیات عربی تحلیل رمان "الشحاذ" (گدا) بر مبنای کهن الگوهای یونگ
( روح اله نصیری ; سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی )
94 چکیده   PDF   PDF
دوره 9 شماره 16 (1396): بهار و تابستان 1396-مجله زبان و ادبیات عربی برابرها‌ی تأکیدی در دو زبان عربی و فارسی
( مینا جیگاره ; شرمین نظربیگی )
93 چکیده   PDF   PDF
دوره 9 شماره 16 (1396): بهار و تابستان 1396-مجله زبان و ادبیات عربی مقایسة مضامین اعتراض در اشعار سیاسی و اجتماعی أمل دنقل و فرخی یزدی
( موسی پرنیان ; حدیث دارابی )
90 چکیده   PDF   PDF
دوره 8 شماره 15 (1395): پاییز و زمستان 1395-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی خطبه های نهج البلاغه
( محمد غفوری فر ; مهدی خرمی ; حسین شمس آبادی ; عباس گنجعلی )
87 چکیده   PDF   PDF