پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 1 شماره 1 (1388) تصویر های شنیداری در معلّقات سبع عباس اقبالی عباس اقبالی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) تحلیل اساطیری تصویر گاو وحشی در شعر جاهلی رضا افخمی عقدا رضا افخمی عقدا چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) بررسی و تحلیل نگرشهای آواشناختی و واجشناختی ابن جنّی مهین حاجی زاده مهین حاجی زاده چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) زهاوی در آیینة سبک ادبی باروک محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) بدیعیّات، پدیده‌ای نو در عصر انحطاط عباس طالب زاده عباس طالب زاده چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت حسن عبداللهی حسن عبداللهی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی عباس عرب ، محمد جواد حصاوی عباس عرب ، محمد جواد حصاوی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1388) ایهام تناقض میان زندگی و مرگ در اشعار ابوالقاسم شابی جلال مرامی ، حبیب کشاورز جلال مرامی ، حبیب کشاورز چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) غموض و شعر سوررئالیسیتی و سمبولیک عربی ابویسانی ابویسانی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) سحر قلم در آثار جاحظ عجم حسینی حسینی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) دلالتهای نمادین رنگ سبز در شعر عبدالمعطی حجازی سیفی سیفی , انصاری انصاری چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) متناقض نما در شعر معاصر عربی بر اساس شعر«محمود درویش»،« امل دنقل»و« سعدی یوسف» صیادی نژاد صیادی نژاد چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی – پژوهشی زبان و ادبیات عربی عسکری Dr. Askari عسکری چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) تغزّل با بهره‌گیری از حروف الفبا در شعر فارسی و عربی معروف معروف چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) اندیشه آرمانشهر در قصیده « علی بساط الریح» فوزی معلوف منتظمی منتظمی , نوروزی نوروزی , احمدی چناری احمدی چناری چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبد السلام عُجیلی میرزایی نیا میرزایی نیا , زیبایی زیبایی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) اسطوره‌های برجسته در شعر عبدالوهّاب البیّاتی نجفی ایوکی نجفی ایوکی چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) تسهیل نحو در پرتو آموزش حسینی Baqer حسینی , خسروی خسروی چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) تأثیر زبان فارسی بر ادبیات عربی عصر جاهلی حسینی اجداد نیاکی حسینی اجداد نیاکی چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) شیوه های پردازش مشاهیر خاورشناسی به تاریخ ادبیات عربی دادخواه دادخواه , سعدونی سعدونی چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) قیاس و سماع نحوی از دیدگاه ابوعلی فارسی دكتر رضایی دكتر رضایی , یاری یاری چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) تناسب بین موقعــیت متنی و متـن در رومیّات ابوفراس(تحلیل سبکی قصیده‌ای * از رومیّات) دكتر صدقی دكتر صدقی , دكتر فلاحتی دكتر فلاحتی , ملایی ملایی چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) تاریخ شعری عربی؛ حسن قریحة علمای شیعه در دو قرن اخیر عبداللهی عبداللهی , امام زاده امام زاده چکیده
دوره 2 شماره 3 (1389) حسن تعبیر در زبان وادبیات عربیشیوه ها و انگیزه ها دكتر نوروزی دكتر نوروزی , عباس زاده عباس زاده چکیده
دوره 3 شماره 4 (1390) نمادهای پایداری زنان در شعر فدوی طوقان احمدی چناری احمدی چناری , حبیبی حبیبی چکیده
1 الی 25(از مجموع 157 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 > >>