نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۵, شماره. ۹,(۱۳۹۲) واقع گرایی در داستان های «مدیر مدرسه» آل احمد و «زقاق المدق» نجیب محفوظ چکیده   PDF
امید ایزانلو , حسن عبدالهی
سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی آشنایی‌زدایی در دیوان شعری عرار (مطالعه موردی؛ پنج قصیده: یاحلوة النظرة، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب) چکیده   PDF   PDF
حسین ابویسانی , لیلا حسینی
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳) آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در سوره مبارکه واقعه چکیده   PDF
هومن ناظمیان
سال. ۷, شماره. ۱۳: پاییز و زمستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی أسلوب "الموال" ومکانته فی الشعر الشعبی الخوزستانی چکیده   PDF   PDF
رسول بلاوی
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳) ابن جنی، مجاز و اصالت حقیقت چکیده   PDF
امیر صالح معصومی , محمد خاقانی , محمد رضا ابن الرسول
سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی التطوّر الدلالی للفظ "الباب" فی شعر بدر شاکر السیّاب چکیده   PDF   PDF
محمد جواد پورعابد
سال. ۷, شماره. ۱۳: پاییز و زمستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی بائیة الکمیت ابیاتها ورموزها وطرق الاستشهاد بها (طربت وما شوقاً إلی البیض أطرب) چکیده   PDF   PDF
سید حیدر فرع شیرازی
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۱) بارقه‌های عفت در عاشقانه های ابراهیم ناجی چکیده   PDF
عبدالاحد غیبی
سال. ۷, شماره. ۱۳: پاییز و زمستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی چکیده   PDF   PDF
احمدرضا حیدریان شهری , منصوره حاجی هادیان
سال. ۷, شماره. ۱۳: پاییز و زمستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی و بدیع‌الزمان همدانی چکیده   PDF   PDF
عبدالباسط عرب یوسف آبادی
سال. ۶, شماره. ۱۱,(۱۳۹۳) بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی چکیده   PDF
علی باقر طاهری نیا , سبحان کاوسی , سید مهدی مسبوق
سال. ۷, شماره. ۱۳: پاییز و زمستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی تطبیقی درمان درد فراق (نوستالژی) در شعر نازک الملائکه و سهراب سپهری چکیده   PDF   PDF
محمد شیخ
سال. ۶, شماره. ۱۱,(۱۳۹۳) بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء» چکیده   PDF
فرشته محمدزاده , حسن عبدالهی
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲) بررسی تطبیقی مفهوم بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه و هوشنگ ابتهاج چکیده   PDF   PDF
یحیی معروف , مسعود اقبالی
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲) بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در چکامۀ «سرزمین ویرانِ» الیوت و اشعار سیّاب بر مبنای نظریۀ کهن الگوها چکیده   PDF   PDF
علی اکبر احمدی چناری
سال. ۵, شماره. ۹,(۱۳۹۲) بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا چکیده   PDF
سید محمد باقر حسینی , راضیه خسروی
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳) بررسی سه مؤلفه زمانیِ "نظم"، "تداوم" و "بسامد" در رمان «ذاکره الجسد» اثر احلام مستغانمی (بر اساس نظریه زمان روایی ژرار ژنت) چکیده   PDF
علی اصغر حبیبی
سال. ۶, شماره. ۱۱,(۱۳۹۳) بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگیهای آن در قرنهای چهارم و پنجم هجری چکیده   PDF
حسین ناظری , جواد غلامعلی زاده
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳) بررسی مبانی سوررئالیسم در داستان «الشحّاذ» اثر نجیب محفوظ چکیده   PDF
محمود حیدری , ذبیح الله فتحی فتح
سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی مبانی وجود گرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان «الحی اللّاتینی» سهیل إدریس چکیده   PDF   PDF
مجید محمدی بایزیدی , خلیل پروینی , کبری روشنفکر
سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی هنجارگریزی در بالهای شکسته جبران خلیل جبران چکیده   PDF   PDF
فاطمه قادری , محسن زمانی
سال. ۸, شماره. ۱۴,(۱۳۹۵): بهار و تابستان ۱۳۹۵-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی و تحلیل ویژگی های حماسی در حماسۀ اُزریه چکیده   PDF   PDF
سید مهدی نوری کیذقانی
سال. ۷, شماره. ۱۲: بهار و تابستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی بلاغت اسلوب "تکرار" درمضامین طنز جواهری وتحلیل معانی ثانویة آن چکیده   PDF   PDF
رضا رضایی
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲) بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا چکیده   PDF   PDF
حسین ناظری , راضیه خسروی
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳) تأثیرپذیری عزالدّین عبدالسّلام مقدسی از عطار چکیده   PDF
حدیث دارابی , یحیی معروف
1 - 25 (65) 1 2 3 > >>