نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۷, شماره. ۱۳: پاییز و زمستان ۱۳۹۴-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی و بدیع‌الزمان همدانی چکیده   PDF   PDF 3543
عبدالباسط عرب یوسف آبادی
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲) بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در چکامۀ «سرزمین ویرانِ» الیوت و اشعار سیّاب بر مبنای نظریۀ کهن الگوها چکیده   PDF   PDF 3495
علی اکبر احمدی چناری
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۱) نوآوری های فرمی در آثار داستانی ربیع جابر چکیده   PDF 3399
جواد اصغری
سال. ۶, شماره. ۱۰,(۱۳۹۳) بررسی سه مؤلفه زمانیِ "نظم"، "تداوم" و "بسامد" در رمان «ذاکره الجسد» اثر احلام مستغانمی (بر اساس نظریه زمان روایی ژرار ژنت) چکیده   PDF 2775
علی اصغر حبیبی
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲) نقد فمینیستی داستان کوتاه «مردی در کوچه» از کتاب «چشمانت سرنوشت من اند» از غاده‌السمان چکیده   PDF   PDF 2382
اویس محمدی ; زینب صادقی
سال. ۶, شماره. ۱۱,(۱۳۹۳) بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگیهای آن در قرنهای چهارم و پنجم هجری چکیده   PDF 2227
حسین ناظری ; جواد غلامعلی زاده
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۱) رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر چکیده   PDF 1969
فرهاد رجبی
سال. ۶, شماره. ۱۱,(۱۳۹۳) بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء» چکیده   PDF 1842
فرشته محمدزاده ; حسن عبدالهی
سال. ۴, شماره. ۷,(۱۳۹۱) بارقه‌های عفت در عاشقانه های ابراهیم ناجی چکیده   PDF 1803
عبدالاحد غیبی
سال. ۵, شماره. ۸,(۱۳۹۲) بررسی تطبیقی مفهوم بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه و هوشنگ ابتهاج چکیده   PDF   PDF 1710
یحیی معروف ; مسعود اقبالی
1 - 10 (10)