اطلاعات نشریه

زبان و ادبیّات عربی

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین سیدی
سردبیر: دکتر عباس عرب
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۱۷
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۸۱
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی

محمد جواد سلمانی زارچی; حسن عبدالهی; حسین ناظری