شیوه های پردازش مشاهیر خاورشناسی به تاریخ ادبیات عربی

دادخواه دادخواه؛ سعدونی سعدونی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8973

چکیده
  در این نوشتار، با گذری بر مطالب و موضوعات موجود در کتاب های دسته ای از خاور شناسان پیرامون ادبیات عربی ؛ سبک تاریخ ادبیات نویسی وگرایش فکری و شیوه کار آنان، مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته است.شناخت روش کار آنان در این زمینه، به ما کمک می کند تا دیدگاه‌های ویژه ایشان را بهتر بشناسیم و ضمن درک جایگاه " تاریخ ادب عربی" در مطالعات خاورشناسان؛ ...  بیشتر