سیاست دسترسی آزاد

نشریه «زبان و ادبیات عربی » به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند.

شما اجازه دارید مقالات منتشر شده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

 

تاریخچه نشریه

نشریه علمی زبان و ادبیات عربی  از سال 1388 به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود.

 

 قوانین کپی رایت
تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

 

هزینه‌ها

شایان‌ذکر است از مقالاتی که پس از اخذ پذیرش نهایی در نوبت چاپ قرار گیرند مبلغ 4000000ریال دیگر بابت هزینه‌های منتهی به چاپ اخذ خواهد شد.

 

سیستم مشابهت‌یاب

نشریه زبان و ادبیات عربی به‌منظور جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت‌یابی مقالات از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب استفاده می‌کند.

 

بیانیه محرمانگی

نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.