بسمه‌تعالی

راهنمای نویسندگان

نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایل‌های زیر، روی آن‌ها کلیک کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال مقاله:

نویسندۀ مسئول مقاله پس از ثبت‌نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیۀ اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید. (بازنگری مقاله پس از داوری و پرداخت هزینۀ چاپ فقط از کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله امکان‌پذیر است).

فرم تعهد نامه نویسندگان

فرم تعارض منافع

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجلّه زبان و ادبیّات عربی

 شیوه‌نامه تدوین و ارسال مقالات به نشریه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد  

ماده 1: اصول کلی

 1- مقاله به زبان فارسی یا عربی  بوده، قبلاً در مجله‌ای  چاپ‌نشده باشد و هم‌زمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

2- پذیرش مقاله منوط به انجام مراحل داوری، پذیرش داوران و تأیید هیئت تحریریه است.

3- مقالات ارسالی پس از ثبت  و قبل از ارسال به داوری نخست در سامانه هم یاب  همانند جویی می شود .

4-مسؤولیت صحت مندرجات مقاله با نویسنده یا نویسندگان است.

5- مجله اساساً در ویرایش مقالات آزاد است.

6-فقط مقالاتی که بر اساس راهنمای نگارش تنظیم شود، دارای فایل اصلی مقاله، مشخصات نویسندگان، فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع ارسال گردد در فرآیند داوری قرار می‌گیرد.

7-. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌ خانوادگی، مرتبة علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شمارة تماس و نشانی پست الکترونیکی) به سه زبان فارسی، انگلیسی  و عربی در صفحه جداگانه نوشته شود و نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

8- تعداد واژگان مجاز برای مقالات ارسالی به نشریه زبان و ادبیات عربی بین 6000 تا 8000باید باشد

9-تعداد واژگان مجاز برای  چکیده فارسی بین250 تا 300  واژه باید باشد

9-نسخه اصلی  متن مقاله بدون نام نویسندگان  باشد .

 ماده 2: راهنمای نگارش و شروط پذیرش مقاله.

1-در مقاله باید ویژگی‌های مقالات علمی ـ پژوهشی و اصول تحقیق رعایت شود و شامل بخش‌هایی، همچون: عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی (سه تا پنج کلمه)، مقدمه( شامل: بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق و روش کار)؛ بحث(تحلیل و بررسی مباحث و داده‌ها)، نتیجه بحث، وکتابنامه باشد.

2-فونت عربی  با قلم traditnal Arabic اندازه 12 و مقالات فارسی با قلم B lotus اندازه 13 و چکیده    انگلیسی با قلم Times New Roman  اندازه12 تایپ شود.

4-عناوین اصلی و فرعی در مقاله شماره‌گذاری شود و اعداد  آن از راست  به چپ تنظیم شود.

*شماره­گذاری عناوین اصلی به‌صورت اعداد فارسی به همراه نقطه می‌باشد. ضمناً از قرار دادن علامت دونقطه(:) بعد از عناوین اصلی پرهیز شود.

5- ارجاعات در متن  مقاله  و در انتها باید به شیوه داخل پرانتز (APA ) باشد.

6-فاصله بین خطوط single باشد.

7-آغاز پاراگراف های دوم بعد هر تیتر نیم فاصله و تورفتگی داشته باشد.

8-کلمه ترجمه داخل پرانتز نوشته شود مانند (ترجمه)«متن ترجمه».

9.منابع پایانی مقاله به انگلیسی ترجمه شود 

10.شناسه ارکید نویسندگان ذکر شود

11.doi مقالات ارجاع داده شده در منابع پایانی افزوده شود

 الف : ارجاع به منابع به شیوه درون‌متنی و به‌صورت زیر تنظیم شود:

 (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر: شماره صفحه)

 تذکر 1: ارجاع بلافاصله به منبع قبلی به‌صورت (همان، شمارة صفحه) ذکر شود

 تذکر2: چنانچه کتاب بیش از یک جلد باشد، پس از سال و پیش از صفحه شمارة جلد ذکر شود؛ مانند (الخفاجی، 2012، ج2: 50)

 تذکر3: اگر نام خانوادگی دو نویسنده و سال چاپ دو منبع یکسان باشد، علاوه بر نام خانوادگی، نام نویسندگان هم ذکر شود؛

 تذکر4: اگر دو منبع با سال چاپ یکسان از یک نویسنده استفاده شود، دو منبع با حروف تفکیک شوند؛ مانند (شفیعی کدکنی، 1389، الف: 59) و (شفیعی کدکنی، 1389، ب: 240)

تذکر 5 لطفاً اسامی انگلیسی داخل متن  پیش از کتابنامه به صورت پی نوشت ذکر شود 

ب :شیوه نگارش مشخصات فهرست در کتاب‌نامه مجله

1-عنوان کتاب‌ها به‌صورت Bold و عنوان مجلات به‌صورتItalicنوشته و عنوان مقالات در داخل گیومه گذاشته شود.

2-برای کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان). (تاریخ انتشار داخل پرانتز). نام کتاب. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ(دوم به بعد) محل نشر: نام ناشر.

3- برای مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (تاریخ انتشار داخل پرانتز). «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله‏. دوره و شمارة مجله. صفحه آغاز و پایان مقاله.

4-برای مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دانش‌نامه‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان) (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه».عنوان کتاب. نام گردآورنده یا ویراستار. محل نشر: نام ناشر. صفحه آغاز و پایان مقاله.

5-سامانه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و یا تاریخ رؤیت). «عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه».نام و نشانی سامانۀ اینترنتی.

6- در صورت مشخص نبودن تاریخ چاپ، محل نشر و نام ناشرِ کتاب یا مقاله در منابع فارسی به ترتیب از (بی‌جا) ،(بی‌نا)و (بی‌تا)و در منابع عربی از (د.ت)، (د.م) و (د.ن) استفاده شود.

7-منابع باید با توجه به نام خانوادگی مؤلفان، به ترتیب حروف الفبای فارسی، عربی(با صرف‌نظر از ال  تعریف ، ابن ، أب و ...) یا انگلیسی تنظیم شود.

   تذکر 6: لازم به ذکر است  مقالات پس از کتاب‌ها ذکر شود.

  تذکر7: مقالات مستخرج از پایان‌نامه تحصیلی و یا مقالاتی که با همکاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها ارسال  می‌شود، باید:   

الف) همراه با نامه تأیید استاد راهنما یا همکار عضو هیئت علمی باشد.

ب) نام استاد/ استادان راهنما یا همکار/ همکاران عضو هیئت علمی بعد از نام نویسندۀ مسئول مقاله و مطابق آیین‌نامۀ دانشگاه و  یا سازمان متبوع درج شود.نویسندگان مقاله نباید بیش از سه نویسنده باشد .

*نویسندگان مقالات، اثر خود را پیش از ارسال بر اساس شیوه نگارش، نشانه‌گذاری، ارجاع‌دهی و منبع‌نویسی مقالات آخرین شماره منتشر شدة مجله ویرایش نمایند.

براساس تصمیم نشریه پژوهش های ارسالی از سوی پژوهشگران  مقطع کارشناسی ارشد  در اولویت بررسی قرار نمی گیرد

* منابع به شکل زیر به انگلیسی ترجمه شود

References

Abboud, H. (1999). Modern literary theory and myth criticism. Damascus, Syria: Arab Writers Union. [In Arabic].

Abughali, M. (2006). The main myth in contemporary arabic poetry. Cairo, Egypt: The Egyption General Book Organization. [In Arabic].

Al-Malaika, N. (1997). Divan. Beirut, Lebanon: Dar al-Awdah. [In Arabic].

Al-Sovah, F. (1988). The first mind searching. Syria: Arz al-Rafedin. [In Arabic].

Boghaie, I. Y. (1995). Nazik al-Malaika and time changes. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiya. [In Arabic].

Bolen, J. S. (2005). Goddesses in everywoman: A new psychology of women. Translated by Azar Yousefi. Tehran: Roshangaran va Motaleat Zanan. [In Persian].

Fiduh, A. (1992). Psychological approach in criticism of arabic poetry. Damascus, Syria: Arab Writers Union. [In Arabic].

Guerin, W. L., Labor, E., Morgan, L., Reesman, J. C. & Willingham, J. R.  (2004). A handbook of critical approaches to literature. Translated by F.Taheri. Tehran, Iran: Niloufar. [In Persian].

Jung, C. G. (1991). Memories, dreams, reflections. Translated by P. Faramarzi. Mashhad, Iran: Astan Quds Razavi. [In Persian].

Jung, C. G. (2013). Man and his symbols. Translated by M. Soltaniyeh. Tehran, Iran: Jami. [In Persian].

Siyasi, A. (1991). Personality theories or psychological schools. Tehran, Iran: Tehran University Press. [In Persian].

Tasouji, A. (2011). One thousand and one nights. Golestan, Iran: Mahtab. [In Persian].  

Zaki, A. K. (1979). Myths. Beirut, Lebanon: Dar al-Awdah. [In Arabic].

Ahmadi Chenari, A. (2013). A comparative study of the death concept in Eliot’s “The Waste Land” and poems of al-Sayyab’s based on archetype theory. Journal of Arabic Language and Literature, 5(8), 1-28. [In Persian].

Alirezaie, Gh., Salemian, F., Kolahchian, & Karami, J. (2008). The study of animus archetype in Zhaleh Ghaemmaghami's poems. Journal of Woman and Society, 12(47), 101-116. [In  Persian].

Esmailiour, M. (2018). Analyzing various aspects of the animus archetype in Iranian legends (Based on the book dictionary of the legends of the Iranian people). Journal of Literary Text Research, 22(28), 173-196. [In Persian].

Hosseini, M. (2007). Symbolization of ladder in Molavi’s poetry. Kavoshnameh, 8(15), 9-40. [In  Persian].

Hosseini, M. (2008). An archetypal critic of a sonnet by Rumi. Journal of Research in Persian Language & Literature, 6(2), 97-118. [In Persian].

Jafari, T. (2013). A Jungian study of Sandbād Nāme. Journal of Adab Pazhuhi, 12, 101-118. [In  Persian].

Nazemian, R. (2010). A survey of the concept of time in two poems of Forough Farokhzad and Nazik Al-Malaika. Journal of Comparative Literature, 1(2), 207-220. [In Persian].

Pourolkhas, Sh., & Eshqi, J. (2014). Manifestations of animus archetype in Persian literature. Journal of Mytho-Mystic Literature, 10(35), 63-93. [In Persian].

Rahchamani, Z., Arab, A. (2007). The analysis of "Mother Archetype” in Badr Shakiral-Sayyab’s poetry. Journal of Arabic Language and Literature, 8(17), 85-102. [In Persian]. 

Sarfi, M., Eshghi, J. (2008). Positive representations of "Anima" in Persian Literature. Journal of Literary Criticism, 1(3), 59-88. [In Persian].

 

ماده 3: تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

 

ماده4: هزینه چاپ مقاله در نشریه

شایان‌ذکر است از مقالاتی که پس از اخذ پذیرش نهایی در نوبت چاپ قرار گیرند مبلغ 4000000ریال دیگر بابت هزینه‌های منتهی به چاپ اخذ خواهد شد.

از همکاری علمی شما بسیار سپاسگزاریم

نشریه علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.