حوزه و تخصص نشریه :

نشریه زبان و ادبیات عربی  دانشگاه فردوسی مشهد  دارای رویکرد تخصصی  به موضوعات با تمرکز برگستره زبان شناسی ،معنا شناسی ونشانه شناسی در بخش زبان ، نقد ادبی و مکاتب نقدی،سبک شناسی و تحلیل و واکاوی متون ادبی  در چارچوب  تخصصی ادبیات عربی می باشد  ،پژوهش‌های انجام پذیرفته  در حوزه‌های  ذکر شده را  در اولویت بررسی و داوری  قرار می دهد.

اهداف و زمینه­ ها

نشریه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف پژوهش در زمینه­‏های تخصّصی زیر، منتشر می­گردد:

انتشار مقاله ­‏های پژوهشی ناب و روشمند دارای رویکرد تخصصی  به موضوعات با تمرکز برگستره‏ های:

 زبان‏شناسی

معناشناسی

نشانه‏ شناسی

نقد ادبی

مکاتب نقدی

سبک‏ شناسی

تحلیل و واکاوی متون ادبی در چارچوب تخصصی ادبیات عربی