فرایند پذیرش مقاله

1-ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع
2-اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
 3-عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
4-ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود..
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

ارسال مقاله
 ارائه مجدد مقاله تصحیح شده توسط نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (طی حداکثر دو هفته)

ارسال نسخه‏ی تصحیح شده‏ی نهایی به همراه نامه‏ی شرح کامل اصلاحات به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
 ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله
 تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه

. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود
واریز 2میلیون ریال جهت انتشار مقاله در نشریه 

. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله(داوری دوسرکور)، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 5 ماه می‌باشد.