بررسی محتوایی رمان فلسطین ازآغاز قرن بیستم تا 1948

امید ایزانلو

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.71331

چکیده
  رمان فلسطین همچون رمان سایر کشورهای عربی، زاییدۀ نهضت ادبی است. در این بررسی تلاش شده است تا با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و لحاظ کردن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فلسطین، محتوای رمان این سرزمین، از آغاز قرن بیستم تا 1948 مورد بررسی قرار داده شود. در ادبیات فلسطین، عوامل نهضت ادبی نیرو محرکۀ رمان فلسطین گردید. رمان­های غربی، ترجمه و در روزنامه­ ...  بیشتر

واقع گرایی در داستان های «مدیر مدرسه» آل احمد و «زقاق المدق» نجیب محفوظ

امید ایزانلو؛ حسن عبدالهی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37327

چکیده
  واقع گرایی جهان را آنگونه که هست به نمایش می گذارد، نه آنگونه که می خواهیم. رمان واقع گرا نیز تصویری از جامعه با تمام زشتی و زیبایی های آن است. رمان نویس، حادثه ای را در یک مکان مشخص، یک برهه زمانی معین و با کمک شخصیت های داستانی ترسیم می کند و با انتخاب زاویه دید به آن جهت می دهد. تصویری که در پس پرده زمان، مکان، شخصیت ها و از زوایه دید ...  بیشتر