معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» در قرآن کریم

حسن دهقان؛ سید حسین سیدی؛ حسین ناظری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.85485

چکیده
   نگارش پیش رو، معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» است که ازجمله واژگان تک کاربرد (hapax legomenon) قرآن کریم به شمار می‌آید. شناخت واژگان به‌عنوان ارکان اصلی تشکیل‌دهنده ساختار جمله در فهم مقصود گوینده نقش بسزایی دارد ازاین‌رو کنکاش در سیر تحول واژگان و روابط معنایی آن‌ها را ضروری دانسته و بدین پژوهش اقدام کرده‌ایم. آشنایی مختصر ...  بیشتر