تحلیل اجتماعی‌ـ شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی

سمیه حاجتی؛ علی صفایی سنگری

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37329

چکیده
  ادبیات انتقادی همواره منعکس‌کننده جهت‌گیری‌ها و اندیشه‌های مبارزان علیه حاکمیت‌های استبدادی بوده است. وجود رویدادهای عرصه اجتماعی و سیاسی زمینه مشترکی در ادبیات فارسی و عربی برای حضور شاعران در این حیطه فراهم کرده است. اشعار سیاوش کسرایی و احمد مطر نیز از جهت زمینه اجتماعی، محتوا و استراتژی‌های زبانی در حوزه انتقادی قرار دارند؛ ...  بیشتر