تحلیل موازنه ای دو سوگ چامه از ابوفراس حمدانی و محمود سامی البارودی

علی اکبر ملایی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37332

چکیده
  ابوفراس حمدانی شاعر با احساس قرن چهارم هجری است که در زندان رومیان، چکامه ای در سوگ مادرش به نظم کشید و بارودی، شاعر باذوق قرن سیزدهم هجری است که در روزگار تبعید، به یاد همسر فقیدش اشک حسرت ریخت و طرح چامه ای باشکوه را در انداخت. این دو چکامه از جمله باشکوه ترین سوگ سرودهای این دو سراینده و ادبیات عربی است. تحلیل ساختاری و محتوایی این ...  بیشتر