خوانش‌های گوناگونِ شاعران معاصر عربی از داستان حضرت ایوب (ع)

علی نجفی ایوکی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 157-187

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37333

چکیده
  شاعران معاصر عربی برای بیان تجربه‌های گوناگون، اهداف مورد نظر و نیز برای رهایی شعر از حالت خطابه‌گری و گزارشی و در راستایِ اصالت‌بخشی به اثر ادبی، به فراخوانی چهره های سنتی و بویژه چهره‌های دینی روی آورده اند. آنان این شخصیت ها را به دلیل برخورداری از دلالت‌های بالقوه و سازگاری با تجربه‌های معاصر خویش بکار گرفته و به منظور انتقال ...  بیشتر