آشنایی‌زدایی در دیوان شعری عرار (مطالعه موردی؛ پنج قصیده: یاحلوة النظرة، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب)

حسین ابویسانی؛ لیلا حسینی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.54359

چکیده
  آشنایی‌زدایی، خروج از مألوف و آشناست؛ خروجی که در پی آن در خواننده یا شنونده سخن، شگفتی حاصل شود؛ یعنی شاعر یا ادیب با زدودن تکرار از زبان، سخنی زیبا و تأثیرگذار خلق کند. شگرد شاعر یا ادیب این است که عادت را از زبان می‌زداید و زبانی نو می‌آفریند؛ زبانی که مهم‌ترین هدفش برجسته‌سازی گفتار است و این همان زبان شعر است. آشنایی‌زدایی، ...  بیشتر

آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی در سوره مبارکه واقعه

هومن ناظمیان

دوره 6، شماره 10 ، مرداد 1393، ، صفحه 139-165

https://doi.org/10.22067/jall.v6i10.40966

چکیده
  مطرح شدن مباحثی مانند آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی توسط رویکرد فرمالیسم، تحول بزرگی در نقد ادبی قرن بیستم پدید آورد. با استفاده از این مفاهیم می‌توان زیبایی‌های پنهان در متن ادبی را بهتر درک کرد. هدف این مقاله، بررسی سوره مبارکه واقعه از منظر آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی است. البته می‌دانیم که قرآن کریم، متن ادبی نیست ولی متنی است ...  بیشتر

خوانش‌های گوناگونِ شاعران معاصر عربی از داستان حضرت ایوب (ع)

علی نجفی ایوکی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 157-187

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37333

چکیده
  شاعران معاصر عربی برای بیان تجربه‌های گوناگون، اهداف مورد نظر و نیز برای رهایی شعر از حالت خطابه‌گری و گزارشی و در راستایِ اصالت‌بخشی به اثر ادبی، به فراخوانی چهره های سنتی و بویژه چهره‌های دینی روی آورده اند. آنان این شخصیت ها را به دلیل برخورداری از دلالت‌های بالقوه و سازگاری با تجربه‌های معاصر خویش بکار گرفته و به منظور انتقال ...  بیشتر