شگردهای زبانی (دستوری و آوایی) متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم

روح الله صیادی نژاد؛ شهرام امیری؛ عبدالحسین ذکایی

دوره 10، شماره 18 ، بهمن 1397، ، صفحه 119-147

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.44901

چکیده
  مکتب پراگماتیسم، ادبیات را به‌منزلۀ موثّرترین و زیباترین نوع گفتمان تلقی می­کند. گفتمانی که نه‌تنها زیبایی و جمال در آن موج می‌زند بلکه تمام کارکردها و وظیفه‌های ارتباطی زبان در آن موجود است. ازاین‌رو فن اقناع به‌عنوان هدف غایی هر نوع گفتمان در زیرمجموعه زبان‌شناسی کاربردی به‌عنوان علم گفتمان زبانی قرار می‌گیرد. ازآنجاکه کاربردشناسی ...  بیشتر