مدیر مسئول


دکترسید حسین سیدی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر


دکترسید حسین سیدی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر داخلی


دکتر بهار صدیقی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکترعباس اقبالی دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان

اعضای هیات تحریریه


دکترابوالحسن امین مقدسی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتراحمدرضا حیدریان شهری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد خاقانی اصفهانی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن دادخواه تهرانی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات تحریریه


دکتر حجت رسولی استاد گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهار صدیقی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس طالب زاده شوشتری دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین ناظری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر اسعد خلف العوادی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ذی قار عراق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی کاطع خلف البصری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوفه عراق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عنایة عثمان (دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مارکوئت میلواکی-امریکا)