اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترسید حسین سیدی

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

seyedi.profcms.um.ac.ir
seyedium.ac.ir
0000-0002-0057-3496

h-index: 1  

سردبیر

دکترسید حسین سیدی

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

seyedi.profcms.um.ac.ir
seyedium.ac.ir
0000-0002-0057-3496

h-index: 1  

مدیر داخلی

دکتر بهار صدیقی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

seddighi.profcms.um.ac.ir
seddighium.ac.ir
0000-0002-0677-9479

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکترعباس اقبالی

دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان

aeghbalykashanu.ac.ir
0000-0003-4439-9239

دکترابوالحسن امین مقدسی

استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

abaminut.ac.ir
0000-0003-0743-6934

دکتراحمدرضا حیدریان شهری

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی

heidaryan.profcms.um.ac.ir
heidaryanum.ac.ir
0000-0003-1270-4614

دکتر محمد خاقانی اصفهانی

استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

m-khaqani.ir
m.khaqanifgn.ui.ac.ir
0000-0002-1797-2434

دکترحسن دادخواه تهرانی

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

h.dadkhahscu.ac.ir
0000-0002-0124-8089

h-index: 2  

دکتر حجت رسولی

استاد گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

h-rasoulisbu.ac.ir

دکتر عباس طالب زاده شوشتری

دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

shoshtari.profcms.um.ac.ir
shoshtariferdowsi.um.ac.ir

دکتر عباس عرب

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی

darab.profcms.um.ac.ir
darabum.ac.ir
0000-0003-1346-9601

h-index: 1  

دکتر حسین ناظری

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

nazeri.profcms.um.ac.ir
nazerium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر اسعد خلف العوادی

استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ذی قار عراق

www.facebook.com/dr.assadalawadi
dr.asad.hutq.edu.iq
0000-0001-7897-0494

دکتر علی کاطع خلف البصری

استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوفه عراق

staff.uokufa.edu.iq/en/cv.php?alig.khalaf
alig.khalafuokufa.edu.iq
0000-0002-1193-5085

دکتر عنایة عثمان

(دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مارکوئت میلواکی-امریکا)

www.marquette.edu/languages-literatures-cultures/directory/enaya-othman.php
enaya.othmanmarquete.edu
0000-0003-1701-3855

h-index: 3