معناداری قصیده النثر از منظر مبانی هرمنوتیک گادامر (تحلیل نمونه‌هایی از اندیشه‌ها و اشعار ادونیس و انسی الحاج)

فرشید ترکاشوند؛ معصومه رحیمی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 22-34

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2104-1044

چکیده
  قصیدة النثر در چارچوب تفکر جنبش ادبی «مجله لبنانی شعر» و به مثابه‏ نمود ادبی از اندیشه‏ی هستی‏شناسانه‏ی این جنبش، به دنبال کشفِ گونه‏ی دیگر از جهان و روابط میان اشیاء است. در این نمود ادبی، زبان شعر ساختار از پیش طراحی‌شده را رها ساخته و هستیِ دیگرگونه را به نمایش می‏گذارد. ازاین‌رو، فهم چنین متونی که دارای معانی فلسفی ...  بیشتر