تحلیل و مقایسه سبک شخصیت پردازی رمان های عصفور من الشرق والشحاذ( بر اساس نظریه آماری بوزیمان)

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی

دوره 10، شماره 18 ، بهمن 1397، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22067/jall.v10i18.39567

چکیده
  هدف این جستار مقایسة سبک شخصیت پردازی رمانهای "عصفور من الشرق" و"الشحاذ" بر اساس اسلوب آماری است. اسلوب آماری روشی است، که بوزیمان برای شناسایی و مقایسه اسلوبها پایه ریزی نموده است. وی در نظریه خود فرض را بر وجود متغییرهای صرفی می گذارد، که با خطوطی دلالت گر کاهش و یا افزایش می یابند. فرضیه بوزیمان سعی دارد که با کمک آمار از ریشه های وجودی ...  بیشتر

شخصیت و شخصیت پردازی در داستان های کوتاه مجموعه "العواصف" جبران خلیل جبران

علی اکبر احمدی چناری

دوره 7، شماره 12 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/jall.v7i12.42965

چکیده
  عنصر شخصیت به‌عنوان اصلی ترین ساختمایه روایی در هر داستان، نقش به سزایی در روند پردازش پیرنگ و شکل گیری رویدادها و حرکت رو به جلو هر متن روایی دارد. کتاب «العواصف» جبران، در بردارنده داستان‌هایی کوتاه است که نویسنده در آن، مؤلفه شخصیت و شیوه‌های پردازش آن را مورد توجه ویژه ای قرار داده است. در پژوهش پیش رو، با هدف مشخص نمودن میزان ...  بیشتر