شخصیت و شخصیت پردازی در داستان های کوتاه مجموعه "العواصف" جبران خلیل جبران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه زابل

چکیده

عنصر شخصیت به‌عنوان اصلی ترین ساختمایه روایی در هر داستان، نقش به سزایی در روند پردازش پیرنگ و شکل گیری رویدادها و حرکت رو به جلو هر متن روایی دارد. کتاب «العواصف» جبران، در بردارنده داستان‌هایی کوتاه است که نویسنده در آن، مؤلفه شخصیت و شیوه‌های پردازش آن را مورد توجه ویژه ای قرار داده است. در پژوهش پیش رو، با هدف مشخص نمودن میزان توانمندی جبران در پرداخت شخصیت های داستانی و با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا تعاریف و تقسیم‌بندی‌های شخصیت به‌عنوان بخش تئوری پژوهش ارائه شده است و در ادامه، داستان های این مجموعه در دو ساحت انواع شخصیت‌ها (ایستا، پویا، جامع و ساده) و شیوه های شخصیت پردازی (توصیف مستقیم و غیر مستقیم: کنش و اکشن، دیالوگ و مونولوگ) مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج جستار پیش رو حکایت از آن دارد که بیشتر شخصیت های این مجموعه از نوع ایستا و ساده اند و در شیوه های شخصیت پردازی، گفتگو و توصیف مستقیم بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


آتش‌سودا، محمدعلی. (138۴). داستان امشب. تهران: آسیم. چاپ اول.
اسلین، مارتین. (1378). دنیای درام. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس. چاپ سوم.
برنس، جیرالد. (۲۰۱۲). عالم السرد. ترجمۀ: باسم صالبح. بیروت: دارالکتب العلمیه.
خلیل جبران، جبران. (2002). المجموعه الکامله لمؤلفات. بیروت: دارالجیل.
دات فایر، دائن. (1388). فن رمان نویسی. ترجمه محمد جواد فیروزی. تهران: آگاه. چاپ اول.
داد، سیما. (1382). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید. چاپ اول.
دقیقیان، شیرین دخت. (1371). منشأ شخصیت در ادبیات داستانی. تهران: نویسنده. چاپ اول.
زیتونی، لطیف. (۲۰۰۲). معجم مصطلحات نقد الروایه. بیروت: مکتبه لبنان.
عبدالخالق، نادر احمد. (۲۰۰۹). الشخصیۀ الروائیه بین علی احمد باکثیر و نجیب الکیلانی. بیروت: العلم و الإیمان للنشر.
عبداللهیان، حمید. (1381). شخصیت و شخصیت‌پردازی در داستان معاصر. تهران: آفتاب. چاپ اول.
عبدالمحسن، محمد حسن. (۲۰۱۱). البنیۀ السردیۀ فی روایات صبحی فحماوی. القاهره: دار الحوار للنشر و التوزیع.
غنیمی هلال، محمد. (بی‌تا). الرومانتیکیه. القاهره: نهضۀ مصر.
فورستر، ادوارد مورگان. (1384). جنبه‌های رمان. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: نگاه. چاپ پنجم.
القاضی، عبدالمنعم زکریا. (۲۰۰۹). البنیۀ السردیه فی الروایه. الجیزه. مرکز البحوث الانسانیه.
مارتین، والاس. (1382). نظریه‌های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس. چاپ اول.
المؤمنی، علی محمد. (۲۰۰۹). الحداثه و التجریب فی القصۀ القصیره الأردنیه. عَمان: الیازوری.
میرصادقی، جمال. (1385). عناصر داستان. تهران: سخن. چاپ پنجم.
__________. (1386). ادبیات داستانی. تهران: سخن. چاپ پنجم.
__________. (1387). راهنمای داستان نویسی. تهران: سخن. چاپ اول.
نجم، محمد یوسف. (۱۹۶۳). فن القصه. بیروت: دارالثقافه.
نوبل، ویلیام. (1385). راهنمای نگارش گفتگو. ترجمه عباس اکبری. تهران: سروش. چاپ دوم.
وهبه، مجدی. (۱۹۷۴). معجم مصطلحات نقد الروایه. بیروت: مکتبۀ لبنان.
الوائلی، کریم. (۲۰۰۹). المواقف النقدیه. قراءۀ فی نقد القصۀ القصیرۀ. عَمان. دار الوائلی للنشر.
یونسی، ابراهیم. (1388). هنر داستان نویسی. تهران: آگاه. چاپ دهم.