بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی خطبه های نهج البلاغه

محمد غفوری فر؛ مهدی خرمی؛ حسین شمس آبادی؛ عباس گنجعلی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.48320

چکیده
  سبک شناسی، یکی از رویکردهای نقدی است که در سده ی أخیر، توجه ویژه ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در سبک-شناسی، بررسی آوایی و یا موسیقایی متن ادبی و به عبارت دیگر سبک شناسی آوایی اثر ادبی است که نحوه ی کاربرد واحدهای آوایی (صدا و آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نیز کارکرد بیانی آواهای زبان را بررسی ...  بیشتر