بازنمایی "فضای سوم" در رمان "الحفیدة الأمیرکیة" نوشتۀ انعام کجه جی

شهریار نیازی؛ فاطمه اعرجی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 74-85

https://doi.org/10.22067/jall.v11i2.56928

چکیده
  پسا استعمارگرایی به ‌عنوان یک گفتمان انتقادی شاخص، چهارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی وضعیت مهاجران، فضای سوم و هویت دینامیک آن‌ها به دست می‌دهد. رمان "الحفیدة الأمیرکیة" به‌عنوان رمانی که متعلق به جهان پسااستعماری است، به هویت پسا استعماری به ‌مثابه هویتی بی­ثبات و چندمکانه می­نگرد. موضوع اصلی رمان حاضر، تنشِ میان اصالت و نسبیت، ...  بیشتر