واکاوی تکنیک‌های بیانی در میهن سروده‌های شاذل طاقة

مریم بخشنده؛ احمدرضا حیدریان شهری

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22067/jall.v11i2.74570

چکیده
  قلم شاعر در برانگیختگی احساس جمعی و خلق اندیشه و گرایش­های ضد ظالمانه مردمی بسیار مؤثر است و خود در استقلالش و پیروزی ملّت نقش مهمی دارد؛ به ویژه اگر شعر او با تکنیک­های بیانی مؤثّری همراه باشد. شگردهایی که باعث می­شود شعر شاعر، تأثیرگذار گردد و مردم را بیش از گذشته علیه آنان بشوراند تا زمینه استقلال میهن فراهم آید. از جمله شاعران ...  بیشتر