نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاریخ شعری صناعتی ادبی است که شاعر در آن، تاریخ وقوع حوادث و وقایع مهم و تلخ و شیرین را با ماده تاریخی مناسب ضمن یک یا چند بیت خود می‌آورد. این صنعت زیبای شعری در اشعار برخی از علمای شیعه، در دو قرن اخیر به گونه‌ای جذاب و زیبا دیده می‌شود. این گفتار مناسبت‌ها و مضامینی که در برهة زمانی یادشده در شعر علمای شیعه به صورت ماده تاریخ شعری وارد شده و نیز محاسبۀ ماده تاریخ‌ها و به ویژه برخی تاریخ‌های شعری پیچیده و معماگونه و خطای محاسبۀ بعضی از آنها را توضیح می دهد و در نهایت به بیان زیبایی‌های این گونه اشعار می پردازد.
کلید واژه‌ها: شعر تاریخ، ماده تاریخ، شعر عربی، علمای شیعه، حساب ابجدی (جمل).

CAPTCHA Image