نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

علی رغم شهرت زیاد ابونواس، شاعر و متکلّم پرآوازه دوره عباسی، همچنان هاله ای از ابهام شخصیّت حقیقی او را در برگرفته است. یکی از ابعاد مبهم شخصیتی وی، گرایش مذهبی و سیاسی اوست ،به طوری که از یکسو در اشعارش، مظاهر الحاد و بی دینی و از سوی دیگرمظاهرایمان به خدا و قیامت مشاهده می شود؛ به لحاظ سیاسی نیز از یک طرف مدافع حکومت عباسیان است و از طرفی دیگر او را در صف شیعیان و علویان می یابیم. مقاله حاضر می کوشد با بهره گیری از اشعار و مباحث تاریخی مرتبط با زندگی و اندیشه ابونواس، آرای پژوهشگران را در این زمینه نقد و در نهایت او را به عنوان شاعری شیعی و محب اهل بیت (علیهم السلام) معرّفی کند.
کلیدواژه‌ها: ابونواس، تشیّع، اهل بیت، تعصّبات عقیدتی.

CAPTCHA Image