علمی - پژوهشی
روان کاوی ذهنیّتِ ادبی عرب در توصیف شعب بوّان

دکتر مجید بهره ور؛ دکتر محمود حیدری

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11178

چکیده
  وصف در ادب جاهلیِ عرب، همواره از برجستگی های هنری و بلاغیِ آن بوده است و وصفِ مناظر طبیعت نیز پس از پراکندگی مسلمان در دیگر سرزمین های فتح شده، بیشتر پسندیده ی ذوق عرب گشت. هرچقدر که «شعبِ بوّان» در گستره ی تاریخ و ادب ایران گمنام مانده باشد، برعکس در نوشته های عربی، به عنوان یکی از چهار بهشت گیتی، بسیار سرشناس و به یادماندنی گشته است. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی نقاب تموز در شعر بدر شاکر السیاب

دکتر علی اصغر Asghar حبیبی

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11232

چکیده
  انگاره ها و اسطوره ها به عنوان یکی از شالوده‌های میراث کهن کارکرد ارزشمندی دارند. این کارکرد به وسیله‌ی تکنیک های فنی و ادبی تنوع بیشتری می یابد و تأثیر عمیق‌تری بر جا می گذارد. شاعر معاصر برای آن که تجربه‌ی شعری خویش را از سطح فردی به سطحی بشری و ملموس ارتقا دهد از شخصیت های اسطوره‌ای، دلالتی همسو با تجربه‌ی معاصر خویش می آفریند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
صور بلاغی اسلوب تأکید در آیات قرآن کریم

دکتر سید محمد باقر Baqer حسینی

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11233

چکیده
  زبان مهمترین ابزار ارتباط و پیوند میان انسانها برای بیان مفاهیم ذهنی آنهاست و هر زبان را اسلوبی است که در آن با گزینش کلمات برروح و جان شنونده یا خواننده اثرمی بگذارد. .بر همین اساس خبرگان وادی سخنوری، برای سنجش ارزش سخن معیارهایی ارائه نموده اند و در این میان قرآن کریم را بهترین و برترین الگوی این مهم برشمرده اند و تمام اسلوب های بکار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دوگانگی زبان در احادیث نبوی

دکتر روح الله صیادی نژاد

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11234

چکیده
  زبان به عنوان یک پدیده اجتماعی همواره پلی میان زندگی بشر و اندیشه های او بوده است. پیامبراکرم (ص) نیز با فصاحت وبلاغت خویش توانستند چنان از این عنصر فعال و پویا برای انتقال سخنان واندیشه های خود استفاده کنند که زبان شناسان قدیم ومعاصر عربی به توفیقی وتوقیفی بودن زبان ایشان اذعان نموده اند. از این روست که نص حدیث شریف یکی از منابع مهمِ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک براساس مکتب آدلر

دکتر عباس عرب؛ یونس حق پناه

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11235

چکیده
  صعالیک گروهی بودند که از دل جامعه ی جاهلی سربرآوردند و رو در روی آن قرار گرفتند. در این راستا، آنان دست به تمرد زدند و بر سنت ها و هنجا رهای اجتماعی، فرهنگی و ادبی شوریدند. بی شک هدف قرار دادن هنجارهای اجتماعی و پیوستن شمار قابل توجهی از اعضای جامعه ی جاهلی عرب به جریان صعالیک، حکایت از وجود یک اشکال اساسی در نظام اجتماعی موجود داشته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیلی نو بر گرایش مذهبی و سیاسی حسن بن هانی ( ابونواس)

جواد غلامعلی زاده؛ دکتر سید باقر حسینی

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11236

چکیده
  علی رغم شهرت زیاد ابونواس، شاعر و متکلّم پرآوازه دوره عباسی، همچنان هاله ای از ابهام شخصیّت حقیقی او را در برگرفته است. یکی از ابعاد مبهم شخصیتی وی، گرایش مذهبی و سیاسی اوست ،به طوری که از یکسو در اشعارش، مظاهر الحاد و بی دینی و از سوی دیگرمظاهرایمان به خدا و قیامت مشاهده می شود؛ به لحاظ سیاسی نیز از یک طرف مدافع حکومت عباسیان است و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی روان شناختی مفاهیم«پری»و«عشق»در سروده های خلیل حاوی

دکتر حسین ناظری؛ کلثوم صدیقی

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11237

چکیده
  پژواک نوای عشق، هنوز در سروده های شاعر اندیشمند عرب، خلیل حاوی به گوش می‌رسد و افسانه های افسون پریان و حکایت سیب زندگی در میان شعرهای او همچنان رساترین آوایی است که روایت مرگ آرزوهای دیرینه ی بشر و بی گناهی نخستین او را به گاه زندگی در آرمانشهر پردیس یا همان فردوس باز می گوید و هبوط و فرود او را از افلاک به خاک و از لاهوت به ناسوت اعلام ...  بیشتر