نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مقاله تبیین دیدگاه حجازی شاعر نوگرای مصری پیرامون مدرنیسم ادبی است. نزاعی که میان سنت‌گرایانونوگرایان در شعر معاصر عرب رخ داده است، موجب شد تا شاعران معاصر به موضع‌گیری پیرامون مدرنیسم بپردازند. برای دستیابی به دیدگاه حجازی ابتدا به تبیین مفهوم مدرنیسم وسنت پرداخته می‌شود وسپس به دو رویکرد گسست وپیوست این دو در اندیشه حجازی. حجازی را ازاین حیث می‌توان از شاعران جلودار در حوزه نوگرایی ومدرنیسم به شمار آورد. روش این بررسی، استخراج دیدگاه حجازی از خلال آثاراوست. یافته این بررسی از این قرار است:1-حجازی به پیوست سنت ومدرنیسم باور دارد؛ 2-از نظر او شعر نو، زایش دوباره سنت است.

کلیدواژه‌ها

ارکون، محمد. (1996). الفکر الاسلامی، قرائه علمیه. ترجمه هاشم صالح. المرکز الثقافی العربی. الطبعه الثانیه. بیروت.
اسماعیل، عزالدین. (1391). بررسیجنبه‌های هنری ومعنایی شعر معاصر عرب. ترجمه سیدحسین سیدی. انتشارات ترانه. مشهد.
آدونیس. (1986). زمن الشعر. دارالفکر. الطبعه الخامسه. بیروت.
الجابری، محمد عابد. (1991). التراث والحداثه. مرکز دراسات الوحده العربیه. الطبعه الاولی. بیروت.
الجیوسی. (2007). الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث. ترجمه عبد الواحد لوء لوء. مرکز دراسات آلوده العربیه. الطبعه الثانیه.
چایلدز، پیتر. (1386). مدرنیسم. ترجمه رضا رضایی. نشر ماهی. چاپ دوم.
حجازی، احمد عبد المطی. (1986). العقیده الجدیذه واوهام الحداثه. مجله ابداع. سال سوم. شماره9.
ـــــــــــــــــــــــــ . (1988). الشعر رفیقی. دار المریخ. ریاض.
ـــــــــــــــــــــــــ. (1992). اسئله الشعر. منشورات الخزاندار. الطبعه الائلی جده.
خیر بک، کمال. (1986). حرکه الحداثه فی الشعر العربی الحدیث. دارالفکر العربی. الطبعه الثانیه.
سیدی، سید حسین. (1390). بررسی تطبیقی نظریه ادبی نیما ونازک الملائکه. انتشارات ترانه. مشهد.
طباطبایی، جواد. (1382). جدال قدیم وجدید. نگاه معاصر. چاپ اول.
علاق، فاتح. (1388). مفهوم شعر از دیدگاه شاعران پیشگام عرب. ترجمه سیدحسین سیدی. انتشارات دانشگاه مشهد. چاپ اول.
کهون، لارنس. (1387). ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم. ویراسته عبد الکریم رشیدیان. نشر نی. چاپ ششم.
معتوق، فردریک. (2010). سوسیولجیا التراث. المعارف. بیروت.
الملائکه، نازک. (1981). قضایا الشعر المعاصر. دار العتم للملایین. الطبع السادسه.
النحوی، عدنان. (1992). تقویم نظریه الحداثه. دار النحوی للنشر والتوزیع. الطبعه الاولی. بی جا.
نصر، سید حسین . (1380). معرفت ومعنویت. ترجمه انشالله رحمتی. دفتر نشر وپژوهش سهروردی. چاپ اول.
CAPTCHA Image