نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتشار رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» توسط مارسل پروست، رمان «زیارت» از بانو دوروتی ریچاردسون، داستان «چهرة مرد هنرمند در جوانی» و به ‏ویژه رمان «اولیس» توسط جیمز جویس در سال‏های 1922-1913 به مثابة پیدایش نخستین نمونه ‏های جدّی «جریان سیّال ذهن» به شمار می‏رود. برخی شاخص ‏های بنیادین جریان سیّال ذهن در ادبیات عربی، دارای دیرینه‏ای دور است که به‌زعم نگارنده از متون کلاسیک مانند «حی بن یقظان» ابن‌سینا، «حی بن یقظان» ابن طفیل، «رسالة الغفران» ابوالعلاء معری-که به بیان طه ندا متأثر از ارداویرافنامه فارسی پدید آمده است و هم‏چنین در «توابع و زوابع» ابن شُهید اندلسی آغاز شده و تا امروز در متن‏های داستانی جبران خلیل جبران، چکامه ‏های سرایندگان مکتب تمّوز و در شعرهای داستانی ادونیس و به ‏ویژه در قصاید کلیّة او ادامه یافته است. این جستار بر بنیاد توصیف و تحلیلِ مبتنی بر نقد روان‌شناختی و در پی شناسایی و کشف نشانه‏ های روشن جریان سیّال ذهن در پیشرفته‏ ترین و پیچیده ‏ترین گونة شعری معاصر عربی یعنی «قصیدة کلیه» ادونیس می‏باشد. یافته‏ های حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی‏های بنیادین جریان سیّال ذهن مانند تک‌گویی درونی، حدیث نفس، فوران داده‏های ذهن، پیچیدگی و نمادپردازی تا سرحدّ ابهام، نوسازه‏های زبانی، باهم‏آیی زمان‏ها، و.... در «قصاید کلیّة» ادونیس در جایگاه نمونة ناب متون عرفانیِ سمبولیکِ سوررئال به روشنی قابل بازیابی است؛ همچنین ردّپای باورهای جیمز جویس، مارسل پروست و ویرجینیا وولف دربارة زمان و خاطرات در گفتارهای ادونیس، نظریه ‏پرداز قصیدة کلیه به وضوح دیده می‏شود.

کلیدواژه‌ها

1. ادونیس، علی احمد سعید اسبر. (1972). زمن الشعر. بیروت: دار العودة.
2. ـــــــــــــــــــــ. (1996). أغانی مهیار الدمشقی و قصائد أخری. دمشق: دار المدی للثقافة و النشر.
3. ـــــــــــــــــــــ. (1996). هذا هو اسمی و قصائد أخری. دمشق: دار المدی للثقافة و النشر.
4. ـــــــــــــــــــــ. (1996). مفرد بصیغة الجمع و قصائد أخری. دمشق: دار المدی للثقافة و النشر.
5. ـــــــــــــــــــــ. (1971). مقدّمة للشعر العربیّ. بیروت: دار العودة.
6. استیوارت، جی. آی. ام. (1381). جیمز جویس. برگردان منوچهر بدیعی، تهران: انتشارات نیلوفر.
7. باشلار، غاستون. (1986). حدس اللحظة، ترجمة رضا عزوز و عبدالعزیز زمزم، تونس، الدار التونسیّة للنشر.
8. بشور، ودیع. (2009). أدب الرؤی، المفهوم، البنیة، المثال. لاذقیة: دار نینوی للدراسات و النشر و التوزیع.
9. شوارتس، سنفورد. (1382). هانری برگسون. برگردان خشایار دیهیمی. تهران: نشر ماهی.
10. ایدل، له‏اون. (1367). قصة روان‌شناختی نو. برگردان ناهید سرمد، تهران: انتشارات شباویز.
11. براهنی، رضا. (1365). قصّه‏نوسی. تهران: نشر نو.
12. بیات، حسین. (1390). داستان‏نوسی جریان سیّال ذهن. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
13. الراجحی، عبده. (2007). محاضرات فی الأدب المقارن. بیروت: منشورات دار النهضة العربیة.
14. ساعی، أحمد بسّام. (1978). حرکة الشعر الحدیث فی سوریّة. دمشق: دار المأمون للتراث.
15. ضیمران، محمد. (1389). گذار از جهان اسطوره به فلسفه. تهران: انتشارات هرمس.
16. عیسی فتّاح العبدالله. (2016). مها: تأویل الأسطورة فی کتابات أفلاطون. بیروت: دارالفارابی.
17. می، درونت. (1381). پروست. برگردان فرزانه طاهری. تهران: طرح نو.
18. وولف، ویرجینیا. (1353). خانم دالووی، برگردان پرویز داریوش. تهران: بی‏نا.
19. تسلیمی، علی و مبارکی، سهیلا. (1393). «بررسی کانون روایت و رابطه آن با جریان سیال ذهن در رمان دل دادگی». 16-1. مجله متن‏پژوهی ادبی.
20. حرّی، ابوالفضل. (1390). «وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تک‏گویی درونی». صص 40-25. پژوهش ادبیات معاصر جهان.
21. طاهری، محمد و سپهری عسکر، معصومه. (1390). «بررسی شیوة به‏کارگیری جریان سیّال ذهن در رمان سنگ صبور، اثر صادق چوبک، مجلة بوستان ادب، دانشگاه شیراز.
22. مختاری، قاسم و زندنا، معصومه. (1394). «بررسی جریان سیال ذهن در رمان «اللص والکلاب» نجیب محفوظ». صص 139-122، فصلنامه لسان مبین.
23. Humphrey, Robert. (1959). stream of Consciousness in the moden Novel, University of California Press, Berkely and California.
24. Pope, Kenneth S & Singer. (1978). Jerome L, The stream of Consciousness: Scientific Investigations into the Flow of Human Experience, Plenum, New York.
25. Emile legouis&louis gazamian. (1954). history of english literature, london.
CAPTCHA Image