نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از معیارهای ارزشیابی و داوری مقالات علمی پژوهی، اهمّیّت و ضرورت موضوع تحقیق، تنظیم عنوان مناسب برای آن می باشد. صاحب نظران در زمینة بهبود روشهای تحقیق به یافته ها و تجربه های ارزشمندی دست یافته اند که منجر به تعیین معیارهایی برای انتخاب موضوع و تنظیم عنوان مناسب برای آن شده است. این معیارها شامل محدود و محصور بودن موضوع، جدید و مفید بودن آن، و همچنین مختصر و واضح و جذّاب بودن عنوان آن می باشد که پایبندی و رعایت آن نیاز به مهارت و تجربه و دقّت فراوان دارد. بررسی معیارهای فوق در بیش از هشتاد مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلّات معتبر زبان و ادبیّات عربی نشان می دهد که صرف نظر از تعداد معدودی ، بسیاری از مقالات منتشر شده دارای نواقصی از قبیل وسیع و تکراری بودن موضوع تحقیق، و همچنین طولانی و مبهم بودن عنوان آن می باشند، که خود ناشی از عدم اهتمام یا حتّی عدم آگاهی کامل از اصول و مبانی روش تحقیق می باشد.
کلیدواژه‌ها: مقالات پژوهشی، انتخاب موضوع، تنظیم عنوان، معیارهای علمی،ادبیّات عربی.

CAPTCHA Image