علمی - پژوهشی
غموض و شعر سوررئالیسیتی و سمبولیک عربی

ابویسانی ابویسانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8923

چکیده
  غموض و ابهام، واژه‌هایی هستند که به هنگام سخن گفتن از آنها یا در هنگام نقد شعر و حکم دربارۀ آن، هردو به یک معنا به کار می روند، حال آنکه تفاوت قابل توجهی میان آنها دیده می شود. غموض، با مفهوم مثبت خود در شعر، جایگاه غیرقابل انکاری را به خود اختصاص داده، به علاوه، این شعر نیز در برجسته ترین نمونه های خود با ویژگیِ غموض شناخته شده است. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سحر قلم در آثار جاحظ عجم

حسینی حسینی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.7568

چکیده
  شکوفایی هر مّلتی، زمانی نمود عینی دارد که فرزندان آن مّلت، در جهت شناخت گذشتگان و بازنگری آداب و سنن و فرهنگ آنان، گام بردارند و مسیرحرکت و تحول ایشان را با نگاهی عالمانه و نقادانه از نظر بگذرانند.به این طریق، نه تنها می‌توانند ارزش گذشته خود را حفظ کنند، بلکه می‌توانند خود، عاملی برای کمال و زندگی شایسته‌تر نسل‌های دیگر باشند، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دلالتهای نمادین رنگ سبز در شعر عبدالمعطی حجازی

سیفی سیفی؛ انصاری انصاری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8936

چکیده
  بی شکّ، رنگ از عوامل مهمّ خلق اثر هنری، بویژه شعر است. شاعر در آفرینش اثر خود گاه رنگ را به خاطر زیباییهای حسّی به کار می گیرد تا ارزشهای درونی آن را پدیدار سازد، امّا گاهی هم هنرمند از این مراحل پا فراتر نهاده و مفاهیم نمادین رنگها را موضع توجّه خود قرار می دهد تا از این راه، مفاهیم ذهنی خود را به کمک رنگهای درخشان به صورت نماد به تصویر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
متناقض نما در شعر معاصر عربی بر اساس شعر«محمود درویش»،« امل دنقل»و« سعدی یوسف»

صیادی نژاد صیادی نژاد

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8938

چکیده
  یکی از انواع آشنایی زدایی در زبان انتخاب بیان پارادوکسی است که علمای بلاغت ما آن را نشناخته و جزو تضاد به شمار آورده اند.گرچه در ادب عربی از دیرباز متناقض نما به کار رفته است، امّا به عنوان ترفندی شاعرانه در کتاب های صناعات شعری نیامده و شاعران از طریق ادبیّات غرب با آن آشنا شده اند. پارادوکس در زبان شعر معاصر عرب در دو ساختار نحوی و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی – پژوهشی زبان و ادبیات عربی

عسکری Dr. Askari عسکری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8939

چکیده
  یکی از معیارهای ارزشیابی و داوری مقالات علمی پژوهی، اهمّیّت و ضرورت موضوع تحقیق، تنظیم عنوان مناسب برای آن می باشد. صاحب نظران در زمینة بهبود روشهای تحقیق به یافته ها و تجربه های ارزشمندی دست یافته اند که منجر به تعیین معیارهایی برای انتخاب موضوع و تنظیم عنوان مناسب برای آن شده است. این معیارها شامل محدود و محصور بودن موضوع، جدید و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تغزّل با بهره‌گیری از حروف الفبا در شعر فارسی و عربی

معروف معروف

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8940

چکیده
  پس از اختراع شکلهای تصویری توسّط فینیقیان، این شکلها در قالب حروف به زبان عربی و سپس فارسی منتقل شد. پس از آن، شاعران دو زبان در دوره‌های مختلف با بهره‌گیری از شکل ظاهری این حروف تعابیر تغزّلی ارزنده‌ای را به عرصۀ ادبیات فارسی و عربی عرضه نموده‌اند که به نوبۀ خود شاهکار ادبی ارزنده‌ای محسوب می‌شود. در این مقاله شواهد متعدّدی از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اندیشه آرمانشهر در قصیده « علی بساط الریح» فوزی معلوف

منتظمی منتظمی؛ نوروزی نوروزی؛ احمدی چناری احمدی چناری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8941

چکیده
  آرمانشهر، جامعه‌ای آرمانی و مطلوب در خیال و رویای بسیاری از اندیشمندان بزرگ است که خاستگاه اوّلیۀ آن، ایده آلیسم افلاطونی در کتاب جمهوریت می باشد. این مقاله به تحلیل اندیشه آرمانشهری « فوزی معلوف» از نام آوران رمانتیسم عربی ـ در قصیده «علی بساط الرّیح » می پردازد. به این منظور، ابتدا مفهوم آرمانشهر و علت اوج گیری این اندیشه در مکتب ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبد السلام عُجیلی

میرزایی نیا میرزایی نیا؛ زیبایی زیبایی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8942

چکیده
  عبد السّّلام عُجیلی پزشک، ادیب و داستان نویس معاصر سوری با سبک خاص و شیوة شخصی اش در توصیف و بیان، حلقة اتّصال بین نویسندگان پیشگام دهه های سی و چهل قرن بیستم از سویی و نوپردازان دهه های پنجاه و شصت از سوی دیگر است. آفرینشهای هنری او آمیخته ای از تواناییهای این دو نسل است. او سبکی آسان، شیوا و غیر متصنّع دارد. از پدیده های بارز شیوه بیان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اسطوره‌های برجسته در شعر عبدالوهّاب البیّاتی

نجفی ایوکی نجفی ایوکی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v1i2.8943

چکیده
  عبدالوهاب البیّاتی ( 1999 – 1926.م) از‌جمله شاعرانی است که اسطوره در شعرش حضوری فعّال دارد و از بسامدی بالا برخوردار است و سازه اصلیِ تفسیر پذیرترین سروده هایش را تشکیل می دهد. او با فراخوانی اسطوره های کهن و دخل و تصرّف در آنها، در پی آن است تا ضمن اصالت بخشی به اثر ادبی خود، پوشیده تر و ادبی تر به ابراز ایده هایش بپردازد. کار او نقل ساده ...  بیشتر