علمی - پژوهشی
تحلیل اساطیری تصویر گاو وحشی در شعر جاهلی

رضا افخمی عقدا رضا افخمی عقدا

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3007

چکیده
  از چشم اندازهای شعر قدیم عرب، تصویر گاو وحشی در آینه قصیده است که شاعر در پردازش تصویر شتر از آن بهره می-گیرد و عناصر سازندة تصویر آن، نزد اکثر شاعران تقریباً به هم شبیه است. در نگاه ظاهری به این منظره، همسویی دقیق و ارتباط عمیق بین این عنصر و دیگر عناصر قصیده مخصوصاً شتر به چشم نمی آید. از این رو بعضی از محققین و ناقدان معاصر برای رفع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تصویر های شنیداری در معلّقات سبع

عباس اقبالی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3008

چکیده
  شاعر همچون نقاش، پیکرتراش و آهنگسازی است که با هنر شعر تصاویر ذهنی خود را به نمایش می‌گذارد. قصاید معلّقات سبع به مثابه یکی از زیباترین شاهکار ادبی، مشحون از انواع صورت پردازی است؛ تصویرهایی که از صور شنیدنی، دیدنی، بوییدنی، لمس کردنی، چشیدنی و متحرّک نشأت می گیرند. در این مقاله، «تصویر شنیداری» این قصاید بررسی شده و با ارائه شواهدی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی و تحلیل نگرشهای آواشناختی و واجشناختی ابن جنّی

مهین حاجی زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3009

چکیده
  آواشناسی در ابتدا در حیطة علوم متنوعی قرار گرفت و بسیاری از محققانی را که متأثر از نظام فرهنگی عربی- اسلامی بودند، متوجه خود ساخت. در این میان، نحویان و دستور نویسان آن گاه که به مطالعة مسائل صرفی و نحوی می پرداختند، ناگزیر با مسائل آوایی مواجه می شدند؛ چراکه خود این علوم و به ویژه علم صرف در بسیاری از موضوعات و مباحث به گونه ای با آواشناسی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
زهاوی در آیینة سبک ادبی باروک

محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3010

چکیده
  سبک باروک در آغاز در پیشة مروارید سازی به کار می رفت و از اواخر قرن نوزدهم وارد حوزة هنر و ادب شد. از جمله ویژگی های آن می توان به حرکت و پویایی، عصیان، نوجویی و تصاویر شعری اشاره کرد. در این گفتار پس از بررسی و تحلیل درون مایه های این سبک، به بررسی نمونه های آن در شعر زهاوی شاعر معاصر عراق، پرداخته می شود. از بن مایه های سبک باروک در شعر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بدیعیّات، پدیده‌ای نو در عصر انحطاط

عباس طالب زاده عباس طالب زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3011

چکیده
  «بدیعیّات» به عنوان فنّی نو و بی‌سابقه در دوره‌ای از تاریخ ادبیّات عربی پدید آمد که به دورة انحطاط موسوم است. بررسی این فن به عنوان نمونه‌ای از شعر و ادب این دوره، هر پژوهش‌گری را دربارة تسمیه این برهه از تاریخ ادبیّات عربی دچار تردید می‌کند. زیرا خیل عظیم دانشمندان و ادیبان و شاعران این دوره، با هزاران اثر ارزشمند اگر از شکوفایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت

حسن عبداللهی حسن عبداللهی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3012

چکیده
  دیک الجن حمصی، یکی از شعرای بزرگ شیعه در عصر عباسی، با آنکه ازشعرای طراز اول این عصر و استاد و الهام بخش شاعران بزرگی همچون ابوتمام بود ‌و در زمان حیات خود در میان ادباء شهرت والایی داشت، ولی بعد از مرگ به شدت مورد ستم قرار گرفته و آنچنان که شایستة اوست در طول تاریخ معرفی نگردیده است. وی عاشق و دلباختة اهل بیت پیامبر (ص) بوده و قصاید زیبایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی

عباس عرب ، محمد جواد حصاوی عباس عرب ، محمد جواد حصاوی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3013

چکیده
  گوناگونی مسائل جامعه، شاعران را برآن داشت تا گسترة نمادهای خویش را به حوزة خاصی محدود نکنند و آن را به دیگر نمادهای مختلف ازجمله نمادهای دینی گسترش دهند. دراین میان پیامبران نقش سازنده ای به عهده دارند. شاعران، این شخصیت‌ها را به دلیل برخورداری از دلالت‌های بالقوه و سازگار با تجربه‌ها ی درونی خویش به کار گرفته‌اند، تا ابعاد فراموش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ایهام تناقض میان زندگی و مرگ در اشعار ابوالقاسم شابی

جلال مرامی ، حبیب کشاورز جلال مرامی ، حبیب کشاورز

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

https://doi.org/10.22067/jall.v1i1.3014

چکیده
  از مهم‌ترین مسائلی که فکر بشر را از دیرباز به خود معطوف کرده، مسأله مرگ و زندگی است که مکاتب فلسفی، ادبی و هنری معاصر نیز از آن غافل نبوده اند و تلاش کرده اند از زاویه دید خود بدان بپردازند و راز آن را بگشایند. در ادبیات معاصر عرب، ابوالقاسم شابی، شاعر تونسی، از جمله کسانی است که در دیوان کم حجم خود بارها به این مسأله پرداخته و به تأثیر ...  بیشتر