نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

بهاء طاهر یکی از داستان‌نویسان برجسته مصر است و دارای 10 اثر داستانی است. وی اصولاً نویسنده‌ای رئالیست است که از امکانات فنی مکتب هنری رئالیسم به طور کامل بهره برده است. هدف ما در این مقاله، شناساندن ویژگی های تکنیکی و محتوایی داستان‌های بهاءطاهر است. از این رو، در بخش نخست به ویژگی‌های قالب داستانی در آثار او می پردازیم و با پیرنگ و کشمکش و داستان موقعیت، رمان دراماتیک و مکان‌های شهری در داستان های او اشنا می شویم و در بخش دوم به مضامین آثارش از قبیل انقلاب ژوئیه، مسائل مربوط به طبقه متوسط و روشنفکر، استعمار، و مسأله فلسطین خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‏ها: بهاء طاهر، مصر، داستان، ویژگی های قالب، محتوای داستانی.

CAPTCHA Image