علمی - پژوهشی
أبّان بن عبدالحمید لاحقی و باز آفرینی نوشته های پهلوی

حسین ایمانیان

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16279

چکیده
  ازآنجاکه در دوره عباسی زبان و فرهنگ ایرانی اندکی از هویت ازدست رفته خود را بازیافت، این عصر در تاریخ زبان و ادب پارسی مرحله ای مهم به شمار می آید. در همین زمان است که جنبش شعوبیه به اوج قدرت و فعالیت خود می رسد. شعوبیان، گاه با شمشیر و مبارزه رودررو، و گاه به وسیله قلم، در تلاش برای احیای شکوهِ تمدنِ ایرانِ باستان و اثبات نبوغ ایرانی بودند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سازوکار تعلیق در مقامات حریری

محسن بتلاب اکبرآبادی؛ علی صفایی سنگری

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16280

چکیده
  مقامات حریری از جمله آثار حوزه فرهنگ و ادبیات عرب است که به دلیل کیفیت خاص زبان و توجه به بازی های زبانی و روایتمندی و وجهه داستانی اش از ارزش ویژه ای برخوردار شده است. پرهیز از مباحث صرفاً زبانی و تاریخی و توجه به فنون بیان و سخنوری در این اثر و گرایش به بررسی شیوه روایت و پردازش آن در بطن چنین زبانی می تواند زمینه ساز نگاهی نو و پویا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی «شهرگریزی» و «بدوی گرایی» در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی

احمدرضا حیدریان شهری

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16281

چکیده
  در گستره شعر شهر گفته می شود ظهور «شهرسروده »های نو در ادبیات جهان و ازآن میان در ادبیات فارسی و عربی متأثر از ادبیات غرب است. ادبیات فارسی و عربی پیوندی دیرینه داشته اند؛ در دوران معاصر نیز تعامل میان این دو همچنان ادامه یافته است. جستار حاضر به بررسی تطبیقی شهرسروده های سهراب سپهری در ادب پارسی و احمد عبدالمعطی حجازی در ادب عربی می ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دلالت رنگ‌ها در شعر بشاربن برد

عباس طالب زاده؛ مصطفی مهدوی آرا

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16283

چکیده
  هر چند تاکنون جستارهای ارزشمندی در حوزه بررسی دلالت رنگ ها انجام شده، اما سهم جستارهایی که نمادگرایی رنگ ها در سروده های شاعران نابینای عربی را مورد بررسی قرار داده باشند اندک است. همین امر سبب گردیده تا جستار حاضر موضوع دلالت رنگ‌ها و مفهوم آن را در شعر بشاربن برد شاعر نابینای عصر عباسی اول، محور اصلی خود قرار دهد و در صدد یافتن خاستگاه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ماهیتِ الف و نگارشِ آن در عربی و فارسی

حسن عبدالهی

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16284

چکیده
  همزه و الف یک حرف هستند یا دو حرف؟ دراین باره دو دیدگاه مغایر وجود دارد؛ برخی حروف الفبای عربی را 28 و بعضی 29 حرف میدانند. دیگرآنکه الف با یکی از سه نشانه ا، ی، و نوشته میشود: «دعا»، «رمیٰ»، «صلٰوه». جز این ها، الف گاهی نوشته میشود، ولی خوانده نمیشود، و گاهی خوانده میشود، ولی نوشته نمیشود. مجموعِ این مسائل باعث شده که نویسندگان، بهویژه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کارکرد سنت در نمایشنامه الملک هو الملک اثر سعدالله ونّوس

حسین میرزایی نیا؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16285

چکیده
  از میـانه ســده نوزده میـلادی تاکنون، نمایشــنامه عربی ارتباطی تنـگاتنگ با «سنــت» داشــته اسـت. یکـی از مشهورترین نمایشنامه هایی که نویسنده آن از سنت بهره برده است، الملک هو الملک اثر نمایشنامه نویس سوری، سعدالله ونّوس، است. نویسنده، در این اثر، از ساختار داستان «النائم و الیقظان»، یکی از داستان های مشهور هزارویک شب، الهام گرفته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی طرح‌ نمایشی و معیارهای دراماتیزه شدن در مقامات حریری (بر مبنای سه مقامه)

روح‌الله نصیری

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16286

چکیده
  آثار ادبی، به ویژه ادبیات داستانی، از جمله منابع گوناگونی است که در هنر تئاتر به منظور نگارش نمایشنامه مورداستفاده قرار می‌گیرد.. این آثار، در اغلب موارد، تمام خصوصیاتِ یک داستان تئاتری خوب را دارند. «طرح» یک نمایشنامه می‌تواند با یکی از این سه منبع آغاز شود: 1- «درون مایه»‌ای که بتوان به تصویر کشید؛ 2- «دست‌مایه»‌ای که بتوان بسط ...  بیشتر